Regulamin Świadczenia Usług oraz Prawa i Obowiązki Klientów w Pilates Club

Pilates Club spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku 15-797, przy ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3 lok 3/11, 15-797 Białystok, NIP 5423461082, tel: +48 784 305 352, e-mail: pilateskontakt@gmail.com reprezentowany przez Katarzynę Jurkowską i Ilonę Izbicką, będącymi usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.

Ogólne warunki korzystania z Pilates Club

1. Korzystanie z usług Pilates Club możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z obowiązującym w Pilates Club Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania się do stosowania jego postanowień.

 2. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.

 3. Klient zamierzający korzystać z usług Pilates Club oraz uczestniczyć w zajęciach grupowych składa pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pilates Club własnych danych osobowych dla potrzeb kontaktowych oraz marketingowych (m.in. informowanie o odwołaniu lub zmianie godziny i/lub daty zajęć, na które Klient jest zapisany bądź chce dokonać rezerwacji, informowanie o zmianach w regulaminie, cenniku, grafiku lub funkcjonowaniu Pilates Club, przesyłanie bieżących ofert Pilates Club, natomiast w zakresie informacji związanych ze stanem zdrowia wyłącznie dla potrzeb związanych z doborem odpowiednich, bezpiecznych dla zdrowia zajęć i ćwiczeń (ochrony zdrowia Klienta) dane osobowe, o których mowa, obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Dostęp do wyżej wymienionych danych będzie mieć jedynie pracownik recepcji oraz właściciele studia Pilates Club.

4. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Pilates Club. Tym samym Klient uczestniczy w Zającach oraz korzysta z usług Pilates Club na własną odpowiedzialność.

5. Ceny sesji, karnetów, wejść jednorazowych, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny Cennik dostępny w aplikacji Fitssey pod adresem https://app.fitssey.com/pilatesclub/frontoffice. Godziny otwarcia oraz ofertę Pilates Club regulują odpowiednie dokumenty dostępne w recepcji Pilates Club oraz pod adresem https://app.fitssey.com/pilatesclub/frontoffice w zakładce Grafik.

6. Wykupiony karnet / sesja jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

7. Wykupiony karnet / sesja obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu (lub dnia pierwszych zajęć) zgodnie z informacją podaną w Cenniku w aplikacji Fitssey pod adresem https://app.fitssey.com/pilatesclub/frontoffice.

8. Na wszystkie zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Można jej dokonać poprzez system rezerwacji w aplikacji Fitssey pod adresem https://app.fitssey.com/pilatesclub/frontoffice oraz za pomocą aplikacji mobilnej Fitssey.

9.Odwołania rezerwacji można dokonać minimum 24 godzin przed zajęciami.

10. W przypadku nie odwołania rezerwacji z karnetu lub odwołania jej w krótszym niż wyznaczonym czasie, Klient traci wejście.

11. Za niewykorzystane zajęcia Pilates Club nie zwraca pieniędzy.

12. Cena karnetu / sesji nie uwzględnia ubezpieczenia.

13. Klientów obowiązuje punktualność w przychodzeniu na zajęcia. Osoby spóźnione mogą zostać niewpuszczone na zajęcia.

14. Po skończonych zajęciach Klienci są proszeni o posprzątanie miejsca ćwiczeń, schowanie akcesoriów w odpowiednie miejsca i wyczyszczenia reformerów płynem dezynfekującym.

15. Wszystkie przedmioty osobiste, na czas trwania zajęć, należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za przedmioty pozostawione poza szafkami Pilates Club nie ponosi odpowiedzialności.

16. Kluczyk do szafki ubraniowej należy zabrać ze sobą do sali ćwiczeń, a po opróżnieniu szafki pozostawić go w zamku dla następnej osoby. W przypadku zgubienia kluczyka od szafki w szatni zostanie pobrana opłata w wysokości 40 zł.

17. Za zniszczenie majątku Pilates Club spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest przez Klienta pełna odpowiedzialność finansowa.

18. Pilates Club zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.

 II. Odstąpienie od Umowy

  1. Klient może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni, od dnia wykupienia karnetu, od Umowy, i może zwrócić zakupiony karnet upoważniający do uczestnictwa w zajęciach w studio, z zastrzeżeniem, że zwrot kosztów poniesionych za karnet będzie pomniejszony o wykorzystane zajęcia do dnia złożenia odstąpienia.
  2. Klient może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie w recepcji studio lub drogą elektroniczną na adres pilateskontakt@gmail.com
  3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.

W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

III. Korzystanie z usług Pilates Club

1. W Pilates Club obowiązuje strój sportowy. Ćwiczyć należy w skarpetkach ( najlepiej z antypoślizgową podeszwą ).

2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania higieny osobistej.

3. Klient zobowiązuje się stosować do użytkowania poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do użytkowania urządzeń i przyrządów zgodnie z instrukcją w obecności instruktora.

4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych należy o nich poinformować instruktora przed przystąpieniem do zajęć.

5. Na terenie Pilates Club zabrania się: o wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, o palenia papierosów, o stosowania substancji psychoaktywnych (zabrania się także wstępu do Studia po zażyciu takich środków), o handlu i akwizycji, o naklejania i pozostawiania reklam, ulotek, broszur.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Pilates Club oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać: o pisemnie na adres: Pilates Club ul. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 3 lok 3/11 Białystok oraz w formie elektronicznej pilateskontakt@gmail.com

2. Opis reklamacji powinien zawierać: o informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; o dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres; o oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.

3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

4. Pilates Club udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Pilates Club jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Pilates Club, jak również propozycje nowych form zajęć, należy zgłaszać do recepcji.

2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych nie będą wpuszczane na teren Pilates Club

3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych jak sprzęt audio czy sprzęt do ćwiczeń.

4. Klient korzysta z usług Pilates Club na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Pilates Club.

5. Osoba, która zaczyna korzystać z usług Pilates Club, podpisując kartę rejestracyjną, zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.